.: Strona główna
Wspólnota
 .: Kim jesteśmy?
 .: Lider wspólnoty
 .: Ksiądz opiekun
 .: Animatorzy
 .: Diakonia
Działalność
 .: Kurs Alfa
 .: Misje
 .: Modlitwy za miasto
 .: Sieć Modlitwy Wstawienniczej
Wydarzenia
 .: Terminy
 .: Rekolekcje letnie
 .: Kalendarium
 .: Historia wspólnoty
Czym żyjemy
 .: Eucharystia wspólnotowa
 .: Spotkanie modlitewne
 .: Małe Grupy
 .: Formacja
 .: Katechezy
 .: Czytania na każdy dzień
 .: Codzienna modlitwa brewiarzowa
 .: Poezja
Księgarnia
 .: Zdjęcia
 .: Mapka

 .:Linki
 .:Kontakt
 

FORMACJA WSPÓLNOTY

.: Bierząca formacja realizowana jest w czasie nauczań na Spotkaniach Modlitewnych.

.: Konspekty formacyjne z ostatnich dwóch lat:

2004: | wrzesień | październik | listopad |
2005: | luty |


Konspekt grupy formacyjnej na luty 2005:

KERYGMAT

W tym miesiącu rozważamy podstawowe prawdy życia chrześcijańskiego. "Dobre rzeczy należy powtarzać" mawia pewien zakonnik, a życie podstawowymi prawdami zawsze można pogłębić. Nieustannie potrzebujemy napełniać się Bożą miłością, nawracać się ze swoich grzechów, stawiać Jezusa na pierwszym miejscu i prosić Ducha Świętego o pomoc.

KONSPEKT MAŁEJ GRUPY

- Dziękczynienie i uwielbienie
- Prośmy o błogosławieństwo dla spotkania małej grupki, o Ducha Świętego
- Przeczytajmy Dz 2,22-23.32-39. Podzielmy się tym, co nas porusza.
- Podzielmy się tym, co Bóg w nas zdziałał przez rozważanie słowa przewidziane- go na luty
- Módlmy się za siebie
- Dziękczynienie.

SŁOWO NA MODLITWĘ OSOBISTĄ W LUTYM:

Poniższe fragmenty są propozycją słowa do modlitwy na namiocie spotkania. Nie mają one na celu kierować Twoją codzienna modlitwą osobistą, ale pomóc pogłębić temat miesiąca i to, co poruszane jest na spotkaniach niedzielnych. Czujmy się zobowiązani do przyjęcia tej propozycji, aby Bóg mógł działać w naszej wspólnocie przez jedność. Będziemy się nimi dzielić na małej grupce.

Tydzień 7.02 - 13.02 (Boża miłość a nasz grzech):
Jr 29,11-13
Oz 11,1-4
Rz 3,21-24

Tydzień 14.02 - 20.02 (w Jezusie nasze zbawienie)
Iz 53,4-6
J 3,16-17
Rz 10,9-10

Tydzień 21.02 - 27.02 (nawrócenie, trwanie w Jezusie)
1 J 1,7-2,6

Tydzień 28.02 - 06.03 (napełnianie się Duchem Świętym)
Ez 36,26-27
J 14,15-18
Rz 12,6-9


Konspekt grupy formacyjnej na listopad 2004:

EUCHARYSTIA - Stół Chleba - Ofiara

Modlitwa. Pieśń nr 110.
1. Eucharystia jest ofiarą - przelaniem krwi, jest tajemnicą paschalną.
"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" J15,13.
Dzisiejsze rozważania oprzemy na wcześniej już akcentowanych fragmentach Ewangelii: św. Mateusza (Mt 26,26-30); św. Marka (Mk 14, 22-25); św. Łukasza (Łk22,15,19-20).
We fragmentach tych Jezus zapowiada, iż Jego krew będzie przelana za wielu. Jego krew będzie przelana na odpuszczenie grzechów.
* Czy wierzę, że Jezus Chrystus umarł za mnie?
* Jaka jest moja postawa wiary? Czy wierzę, że moje grzechy są mi odpuszczone?
* Co pomaga mi otworzyć się na przyjęcie ofiary, jaką za mnie złożył Jezus Chrystus?
2. Eucharystia - tajemnica odkupienia.
Gdyby Jezus nie zgodził się być ofiarą przebłagalną za lud, nie moglibyśmy uczestniczyć w tej tajemnicy. Śmierć Jezusa jest dla nas darem odkupienia. Ten dar możemy przyjąć lub odrzucić. Tak samo w Eucharystii możemy uczestniczyć lub nie.
3. Eucharystia jest źródłem i szczytem.
Elementami tajemnicy paschalnej uobecnionej w Eucharystii są: krzyż, zstąpienie do otchłani i zmartwychwstanie.
Uczta paschalna jest ucztą ofiary Jezusa Chrystusa. Sam Jezus mówi o tym w modlitwie arcykapłańskiej: J 17,1-26; (J 6, 22-59); (J 6, 50 -51).
* Czy pożywasz Ciało i Krew Pańską, aby umacniać się na życie wieczne?
* Co w procesji eucharystycznej składasz na ołtarzu?
* Czy jako dar w ofierze na ołtarzu składasz siebie?
* Czy jesteś gotów umrzeć za innych? - dla innych? - dla siebie?
* Czy rzeczywiście udział w Eucharystii jest dla mnie źródłem i szczytem?
4. Eucharystia obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego.
Eucharystia jest też tajemnicą obecności zmartwychwstałego Chrystusa - tajemnicą, w której uobecnia się nie tylko ofiara CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ, ale też obietnica, że JEZUS POZOSTAJE Z NAMI PO WSZYSTKIE DNI AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA (Mt 28,20).
Modlitwa: Pieśń nr 30


Konspekt grupy formacyjnej na październik 2004:

EUCHARYSTIA - dziękczynienie

Określenia Eucharystii:
- Dziękczynienie
- Łamanie chleba
- Wieczerze Pańska
- Najświętsza Ofiara
- Pamiątka Ofiary Chrystusa
1. Modlitwa
2. Dzielenie się Słowem
Rozważmy fragment mówiący o ustanowieniu Eucharystii: Łk 22, 7 - 20 (porównajmy Mk 14, 23 - 24; Mt 26, 26 - 28).
a) Czym jest dla Ciebie Eucharystia? (jak ją traktujesz?)
b) Z jaką postawą przychodzisz na Eucharystię?
c) Czy składasz na ołtarzu swoje życie, ufnie wierząc, że Bóg ma moc przemienić i uzdrowić Twoje problemy, zranienia?
d) Czy jest w Twoim sercu wdzięczność za wszystko, co od Boga otrzymujesz ?
Podzielmy się w grupie, jak przeżywamy Eucharystię. Porozmawiajmy o przeżyciach z rekolekcji. Co nas poruszyło na katechezach? Na jakie sprawy spojrzeliśmy inaczej, głębiej? Co lepiej zrozumieliśmy?
3. Modlitwa za Siostry i Braci z grupy - módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy gorliwie uczestniczyli w Mszy św., doświadczając uzdrowienia i sił, jakie z niej płyną.
4. Zakończenie - prośmy Boga o łaskę wiary, dzięki której coraz lepiej i pełniej będziemy przeżywali i rozumieli istotę Eucharystii.


Konspekt grupy formacyjnej na wrzesień 2004:

SŁOWO BOŻE A EUCHARYSTIA

1. Modlitwa
2. Rozważmy Łk. 24,13-15
3. Zwróćmy szczególną uwagę na rolę i znaczenie Słowa Bożego w Eucharystii -najpierw karmimy się ze stołu Słowa Bożego ( ambonka) a później przyjmujemy Ciało i Krew Pańską ze stołu eucharystycznego. Jeżeli nie przyjmiemy Słowa to nie zrozumiemy i nie rozpoznamy Pana przy łamaniu Chleba ( Łk. 24, 25 - 31 ).
4. Odpowiedzmy na poniższe pytania:
- Czy moja postawa na Mszy Św. jest taka jak Samuela (1 Sm. 3,10): ,,Mów Panie bo sługa Twój słucha" ?
- Czy przyjmuje Słowo Boże podczas Mszy Św. jako pokarm, który mnie umacnia, daje wiarę, prowadzi do nawrócenia ?
- Czy odczuwasz, gdy uczestniczysz w Eucharystii, że przybliża się do Ciebie Królestwo Boże ?
- Jak często korzystasz z daru jakim jest Eucharystia ?
- Czy obecnie mogę żyć bez Słowa Bożego ?
- Jak często karmię się Słowem Bożym? Jak wygląda mój Namiot Spotkania ?
5. Maryja - niedościgniony wzór słuchania Słowa Bożego (Łk. 1,26-38)
6. Pamiętajmy o słowach Jezusa (J. 6,63) i Piotra (J. 6,68-69).
7. Modlitwa na zakończenie spotkania :
- oddajmy chwałę Jezusowi
- dziękujmy Mu za dar Eucharystii i za dar Słowa Bożego
- prośmy Pana, aby Jego Słowo stało się lampą dla naszych stóp i światłem na naszych ścieżkach (Ps. 119, 105)

do góry